Lịch công tác tuần

Loại lịch
Năm xem Tuần xem

Ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2
16/10/2017

08.00-11.00

Kỹ năng thông tin

5Q-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

Thứ 3
17/10/2017

08.00-10.30

Hướng dẫn sử dụng Thư viện

3P-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

Ghép lớp
1N-17

14.00-16.30

Hướng dẫn sử dụng Thư viện

5C-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

Thứ 4
18/10/2017

08.00-11.00

Kỹ năng thông tin

2C-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

Thứ 5
19/10/2017

08.00-11.00

Kỹ năng thông tin

5C-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

14.00-17.00

Kỹ năng thông tin

2D-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

Lớp ghép
7A-17

Thứ 6
20/10/2017

08.00-11.00

Kỹ năng thông tin

8A-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

08.00-11.00

Kỹ năng thông tin

3P-17

Phòng 2 Tầng 3
Thư viện

14.00-16.30

Hướng dẫn sử dụng Thư viện

1TC-17

Phòng 2 Tầng 3
Thư viện

14.00-17.00

Kỹ năng thông tin

3A-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

Thứ 7
21/10/2017

08.00-10.30

Hướng dẫn sử dụng Thư viện

6A-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

08.00-10.30

Hướng dẫn sử dụng Thư viện

5H-17

Phòng 2 Tầng 3
Thư viện

14.00-17.00

Kỹ năng thông tin

5H-17

Phòng 1- Tầng 3
Thư viện

14.00-17.00

Kỹ năng thông tin

6A-17

Phòng 2 Tầng 3
Thư viện

Chủ nhật
22/10/2017

Chủ đề

Ghi chú