Lịch công tác tuần

Loại lịch
Năm xem Tuần xem

Ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2
11/12/2017

Thứ 3
12/12/2017

Thứ 4
13/12/2017

13.00-16.00

Sunway

Sunway

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

Thứ 5
14/12/2017

14.00-16.30

Tập huấn sử dụng thư viện

2P-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

Thứ 6
15/12/2017

08.00-10.30

Ky nang thong tin

1701-25

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

Thứ 7
16/12/2017

08.00-10.30

Kỹ năng thông tin

2P-17

Phòng 1 Tầng 3
Thư viện

Chủ nhật
17/12/2017

Chủ đề

Ghi chú