Lịch công tác tuần

Loại lịch
Năm xem Tuần xem

Ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2
21/05/2018

Thứ 3
22/05/2018

Thứ 4
23/05/2018

14.00-16.00

sunway

sunway

Phòng Tập huấn T3 Thư viện

8.00-11.00

sunway

sunway

Phòng Tập huấn T3 Thư viện

Thứ 5
24/05/2018

Thứ 6
25/05/2018

Thứ 7
26/05/2018

Chủ nhật
27/05/2018

Chủ đề

Ghi chú