Danh sách học viên lớp học Lớp Endnote sáng Thứ Ba ngày 21/3/2017

Tổng số: 19 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
Nhấn vào Nhấn để in bài viết để in
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Mã sinh viên Địa chỉ E-mail Phone Ngày kích hoạt
1.

Đặng Thị Quế Lâm

Nữ 22/12/1997 1507010136 3A15 suicas78@gmail.com 0971019103 23/02/2017
2.

Lê Mai Hoa

Nữ 14/02/1994 357PGN0016 1PGN-35 lemaihoa142@gmail.com 01252255238 28/02/2017
3.

Lê Thanh Bình

Nữ D2210330.000628 Khoa QTKD-DL binhlt@hanu.edu.vn 0983840817 02/03/2017
4.

Thân Vietj Anh

Nam 25/01/1995 1404040019 4TC-14 vietanhthan.hnks@gmail.com 01664661275 01/03/2017
5.

Hoàng Thị Ngọc Bích

Nữ 25/09/1986 2487010006 2701k24 tuanbich86@gmail.com 0975090086 02/03/2017
6.

Đào Mai Hương

Nữ 16/01/1989 D2210330.000633 Khoa QTKD&DL huongmaidao.ltu@gmail.com 0978901680 06/03/2017
7.

Võ Thị Hồng Nga

Nữ 15/05/1995 1307010162 10A13 hongngavo@gmail.com 01666997291 07/03/2017
8.

Bùi Mỹ Huyền

Nữ 03/11/1995 1307010109 10A13 buimyhuyen311@gmail.com 0984951175 07/03/2017
9.

Đỗ Thị Thanh Hương

Nữ 23/07/1995 1406090032 2d14 huongdtt@s.hanu.edu.vn 01649583168 07/03/2017
10.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ 18/05/1996 1407060040 1NB15 jpcharon96@gmail.com 0975414220 12/03/2017
11.

Nghiêm Xuân Thương

Nữ 1306090077 1D-13 thuongnghiem@outlook.com 0966570795 16/03/2017
12.

Đỗ Thuỳ Linh

Nữ 17/12/1995 1307010123 4A13 thuylinh2b2l@gmail.com 0904973620 19/03/2017
13.

Vũ Hồng Trang

Nữ 25/10/1995 1307010261 10A13 hongtrang251095@gmail.com 0962815332 19/03/2017
14.

Trần Hoàng Cúc

Nữ 1307010038 6A13 hoangcuctran95@gmail.com 01678002297 20/03/2017
15.

Nguyễn Thị Hạnh

Nữ 21/09/1997 1604000036 3k16 nguyenhanhnguyen219@gmail.com 01634502233 20/03/2017
16.

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Nữ 11/11/1996 1406090045 2D14 nguyenngocmai.ntn@gmail.com 01258099014 20/03/2017
17.

Lương Thị Thu Hà

Nữ 1207010046 1DCN2 luonghak37a@gmail.com 0163 602 1283 20/03/2017
18.

Bùi Thị Ngọc Trâm

Nữ 22/09/1995 1307010244 4A13 buingoctram2209@gmail.com 01262043818 20/03/2017
19.

Đậu Thị Chi

Nữ 22/05/1995 1307010029 4A13 chidt.hanu@gmail.com 01698919948 20/03/2017