Ngày đăng: 20/06/2016 Nhấn để in bài viết

Liên kết các thư viện Việt Nam

 1.       Thư viện quốc gia Việt Nam

 2.       Hội Thư viện Việt Nam

 3.     Trung tâm học liệu Đại học Cần Thơ

 4.       Trung tâm học liệu Đại học Đà Nẵng

         5.       Trung tâm học liệu Đại học Huế

         6.       Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên

          7.       Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội

          8.       Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

          9.       Thư viện Tạ Quang Bửu *

          10.   Thư vin Đi hc Ngoi thương Hà Ni *

          11.   Thư viện Đại học Thương mại

          12.   Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Ngân hàng

         13.   Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Mở - Đại chất

          14.   Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Bưu chính – Viễn thông

          15.   Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Thăng Long

          16.   Thư viện Viện Ngôn ngữ học

          17.   Thư viện Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội  

18. Thư viện Đại học Nha Trang *

19. Thư viện đại học Sư phạm 2 Hà Nội *