Bài đăng ngày: 06/06/2016

Thư mục chuyên đề kế toán

 

1 115 sơ đồ kế toán đơn vị chủ đầu tư / Phùng Thị Đoan chủ biên . - Hà Nội: Tài Chính, 2001 . - 225 tr. ; 30 cm
Đăng ký cá biệt: 000000614
Ký hiệu xếp giá: 657 PHD
Tóm tắt: Với việc cung cấp 115 sơ đồ kế toán, cuốn sách giới thiệu các chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư từ những quy định chung đến hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán và tài khoản và phương pháp thực hành hạch toán kế toán; hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính và quy định về phương pháp lập báo cáo tài chính
2 321sơ đồ hạch toán kế toán doanh nghiệp : Theo các qui định mới nhất của pháp luật hiện hành / Nguyễn Văn Nhiệm
 . - Hà Nội : Thống Kê, 1999 . - 381 tr. ; 28 cm
Đăng ký cá biệt: 000000136, 000000137
Ký hiệu xếp giá: 657.8 NGN
Tóm tắt: Chương 1: Hạch toán tổng hợp chi phí, giá thành, doanh thu và kết quả kinh doanh theo từng ngành sản xuất kinh doanh. Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Chương 3: Hạch toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước. Chương 4: Hạch toán hàng tồn kho. Chương 5: Hạch toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Chương 6: Hạch toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn kinh doanh .Chương 7: Hạch toán doanh thu và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Chương 8: Hạch toán chi phí, thu nhập của hoạt động khác và xác định kết quả kinh doanh
3 379 sơ đồ hạch toán doanh nghiệp : Sơ đồ hạch toán, ví dụ minh hoạ / Nguyễn Văn Nhiệm . - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa và bổ sung
. - Hà Nội : Thống Kê, 2002 . - 443 tr. ; 28 cm
Đăng ký cá biệt: 000001596, 000001597
Ký hiệu xếp giá: 657.8 NGN
Tóm tắt: Nhằm giúp các cán bộ kế toán doanh nghiệp, các cán bộ quản lý doanh nghiệp và bạn đọc quan tâm đến kế toán có thêm tài liệu nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng đúng đắn các quy định mới về chế độ kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là việc triển khai thực hiện hai Luật thuế mới: Thuế giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp ở một số ngành, một số lĩnh vực. Cuốn sách 379 sơ đồ hạch toán kế toán doanh nghiệp (Tái bản lần thứ ba, có sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 167/2000/QĐ-TC 25-10-2000) đã được Nhà xuất bản Thống kê xuất bản. Nội dung sách gồm chín chương:
- Chương 1: Hạch toán tổng hợp chi phí, giá thành, doanh thu và kết quả kinh doanh theo từng ngành sản xuất kinh doanh
- Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Chương 3: Hạch toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước
- Chương 4: Hạch toán hàng tồn kho
- Chương 5: Hạch toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn
- Chương 6: Hạch toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn kinh doanh
- Chương 7: Hạch toán doanh thu và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh
- Chương 8: Hạch toán chi phí, thu nhập của hoạt động khác và xác định kết quả kinh doanh
- Chương 9: Hạch toán kinh doanh xuất nhập khẩu ủy thác
Trong từng sơ đồ hạch toán sách đều có ví dụ minh họa giúp bạn đọc dễ dàng nắm bắt một cách hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp. Hy vọng cuốn sách này sẽ là một tài liệu cần thiết cho cán bộ kế toán doanh nghiệp, các bộ quản lý doanh nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán.
4 89 bài tập hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Văn Nhiệm . - Hà Nội : Thống Kê, 2001 . - 439 tr. ; 29 cm
Đăng ký cá biệt: 000000991, 000000992, 000001916, 000001917
Ký hiệu xếp giá: 657.8 NGN
Tóm tắt: Để bạn đọc tiếp thu, nghiên cứu và vận dụng một cách đúng đắn có hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, đặc biệt là công tác thực hành kế toán thuộc tất cả các phần hành, phần việc kế toán doanh nghiệp, cuốn sách 89 Bài Tập Hướng Dẫn Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp này đã được biên soạn.
Nội dung cuốn sách gồm 11 chương, đề cập tới những kiến thức mới trong quản lý kinh doanh theo quy định hiện hành, bám sát những nội dung cơ bản của các chính sách, chế độ mới về kinh tế, tài chính kế toán, đặc biệt đi sâu vào phương pháp thực hành ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, trong đó đáng lưu ý nhất đó là việc đưa ra một số bài tập tổng hợp để bạn đọc tham khảo và có được một phương pháp lập báo cáo tài chính nhanh nhất, đảm bảo chính xác, kịp thời. Hy vọng rằng đây là cuốn sách tham khảo bổ ích đối với sinh viên và cán bộ kế toán quan tâm tới công tác thực hành kế toán doanh nghiệp.
5 Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISAs) / Hồng Thái . - Hà Nội : Thống kê, 2002 . - 185 tr. ; 20 cm
Đăng ký cá biệt: 000001493, 000001494
Ký hiệu xếp giá: 657.45 HOT
Tóm tắt: Môi trường kiểm toán đã thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là trong những năm đầu tiên của thế kỷ 21. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế đã cập nhật, sửa đổi để đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa nền kinh tế. Các quốc gia, vì lợi ích của mình, đã thay đổi hệ thống chuẩn mực kiểm toán để hòa hợp với chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Trong bối cảnh đó, cùng với sự ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán mới, hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam gần như đã thay đổi hoàn toàn cho phù hợp thông lệ quốc tế. Cuốn sách được biên soạn với mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động kiểm toán độc lập. Chi tiết mời các bạn đọc trong sách!
6 Các vấn đề lý luận và thực tiễn ứng dụng báo cáo kế toán doanh nghiệp Việt Nam / Võ Văn Nhị, Đoàn Ngọc Quế, Lý Thị Bích Châu
 . - Hà Nội : Thống Kê, 1999 . - 392 tr. ; 25 cm
Đăng ký cá biệt: 000000759, 000000760
Ký hiệu xếp giá: 657.3 VON
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu cách vận dụng các vấn đề lý luận để áp dụng trong thực tiễn khi làm báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp tại Việt Nam
7 Cẩm nang nghiệp vụ kiểm toán / Huỳnh Văn Hoài . - Hà Nội : Thống kê, 2002 . - 286 tr. ; 21 cm
Đăng ký cá biệt: 000000332, 000000333
Ký hiệu xếp giá: 657.45 HUH
Tóm tắt: Kiểm toán là một quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp giữa những thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập.
Cuốn sách Cẩm nang nghiệp vụ kiểm toán sẽ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung chính như sau:
Quy định về kiểm toán độc lập.
Quy định về kiểm toán Nhà nước.
Quy định về kiểm toán nội bộ.
Quy định về chuẩn mực kiểm toán.
Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán và chế độ xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán.
Quyển sách này là tài liệu tham khảo bổ ích đối với cán bộ làm công tác kế toán, kiểm toán và sinh viên chuyên ngành kế toán kiểm toán của các trường Đại học, trung học chuyên nghiệp.
8 Financial accounting / Robert F. Meigs, Walter B. Meigs . - 6th ed. - New York : McGraw-Hill, c1989 . - xxvii, 736 p. : ill. ; 25 cm
Đăng ký cá biệt: 000038066
Ký hiệu xếp giá: 657 HER
Tóm tắt: Hướng dẫn này cung cấp một cái nhìn tổng quan tiếp cận của lý thuyết kế toán và các quy định làm nền tảng cho báo cáo tài chính tại Anh, và làm thế nào chúng được áp dụng trong thực tế. Các chủ đề bao gồm: báo cáo kế toán về nguyên tắc, phương pháp đo lường tài chính, định giá tài sản, tài khoản nhóm và việc giải thích của các tài khoản. Trong suốt cuốn sách, lý thuyết được hỗ trợ bằng các ví dụ làm việc để hỗ trợ cho sự hiểu biết.Cuốn sách cũng bao gồm một số tính năng để tăng cường sự hiểu biết, và các công cụ tài liệu tham khảo bổ sung như chú giải thuật ngữ và thư mục của tục đọc và các nguồn thông tin quan trọng.
9 Financial accounting / Roger H. Hermanson, James Don Edwards, L. Gayle Rayburn . - 4th ed. - Homewood, IL : BPI-Irwin, 1989
 . - xix, 938 p. : ill. ; 26 cm
Đăng ký cá biệt: 000004119
Ký hiệu xếp giá: 657 HER
Tóm tắt:  Hướng dẫn này cung cấp một cái nhìn tổng quan tiếp cận của lý thuyết kế toán và các quy định làm nền tảng cho báo cáo tài chính tại Anh, và làm thế nào chúng được áp dụng trong thực tế. Các chủ đề bao gồm: báo cáo kế toán về nguyên tắc, phương pháp đo lường tài chính, định giá tài sản, tài khoản nhóm và việc giải thích của các tài khoản. Trong suốt cuốn sách, lý thuyết được hỗ trợ bằng các ví dụ làm việc để hỗ trợ cho sự hiểu biết.Cuốn sách cũng bao gồm một số tính năng để tăng cường sự hiểu biết, và các công cụ tài liệu tham khảo bổ sung như chú giải thuật ngữ và thư mục của tục đọc và các nguồn thông tin quan trọng
10 Hướng dẫn ghi chép chứng từ và sổ kế toán trong các loại hình doanh nghiệp / Nguyễn Văn Nhiệm . - Tái bản có sửa chữa bổ sung
. - Hà Nội : Thống Kê, 2002 . - 493 tr. ; 28 cm
Đăng ký cá biệt: 000000413, 000000415, 000000416
Ký hiệu xếp giá: 657.2 NGN
Tóm tắt: Nhằm giúp cho việc nghiên cứu, nắm vững và vận dụng đúng đắn chế độ kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là chế độ chứng từ kế toán và chế độ sổ kế toán; Nhà xuất bản Thống kê đã cho ấn hành cuốn sách Hướng Dẫn Ghi Chép Chứng Từ Và Sổ Kế Toán Trong Các Loại Hình Doanh Nghiệp (Tái Bản Có Sửa Đổi, Bổ Sung Theo Quyết Định Số 167/2000/QĐ-BTC Ngày 25-10-2000 Và Thông Tư Số 89/2002/TT-BTC Ngày 09-10-2002 Của Bộ Tài Chính). Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
Phần 1: Chế độ chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp quy mô lớn.
Phần 2: Chế độ chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trong mỗi chương mục cuốn sách đều đi sâu giải thích nội dung, phương pháp ghi chép chứng từ và sổ kế toán đồng thời hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ và sổ kế toán áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp. Đặc biệt trong nội dung hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ kế toán, sổ kế toán đã đưa ra nhiều bài tập kế toán phục vụ cho công tác thực hành kế toán thuộc phần việc ghi chép chứng từ và sổ kế toán trong các loại hình doanh nghiệp.
Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, cần thiết cho các cán bộ kế toán, các nhà quản lý và những người quan tâm đến công tác thực hành kế toán doanh nghiệp.
11 Hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ : Theo Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC ngày 21-12-2001
của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính / Nguyễn Văn Nhiệm . - Hà Nội : Thống Kê, 2002 . - 529 tr. ; 28 cm
Đăng ký cá biệt: 000000881, 000000882
Ký hiệu xếp giá: 657.8 NGN
Tóm tắt: Để giúp cho bạn đọc nghiên cứu nắm vững và vận dụng đúng đắn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, Nhà xuất bản Thống kê xuất bản cuốn sách Hướng Dẫn Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ do tác giả Nguyễn Văn Nhiệm biên soạn. Nội dung cuốn sách sẽ giới thiệu đến các bạn những kiến thức mới nhất trong quản lý kinh doanh theo cơ chế thị trường bám sát những nội dung cơ bản của các chính sách chế độ mới về kinh tế, tài chính, kế toán đồng thời hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ; đặc biệt trong nội dung hướng dẫn thực hành kế toán thuộc tất cả các phần hành, phần việc kế toán ở doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, phù hợp với cơ chế chính sách mới về chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ kế toán, cán bộ quản lý và tất cả những ai quan tâm đến công tác kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
12 Hướng dẫn hạch toán và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp : Theo Quyết định số 167/2000 QĐ-BTC.../ Võ Văn Nhị
 . - Hà Nội : Thống kê, 2001 . - 665 tr. ; 28 cm
Đăng ký cá biệt: 000001952, 000001953
Ký hiệu xếp giá: 657.3 VON
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các bước để hạch toán và làm báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp theo quyết định số 167/2000 QĐ-BTC
13 Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới / Võ Văn Nhị . - Hà Nội : Thống Kê, 2003 . - 463 tr. ; 27 cm
Đăng ký cá biệt: 000001481, 000001482
Tóm tắt: Cuốn sách Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới có nội dung gồm 4 phần:
Phần thứ nhất : Giới thiệu nội dung tài khoản.
Phần thứ hai: Hướng dẫn quá trình kế toán. Quá trình kế toán chia theo căn cứ loại tài khoản và các báo cáo kế toán gồm 8 mục và 22 chương.
Phần thứ ba: Hướng dẫn lập và phân tích các báo cáo kế toán
Phần thứ tư : Giới thiệu biểu mẫu và cách ghi của chế độ chứng từ và sổ sách kế toán.
Đây là một cuốn sách giới thiệu tương đối đầy đủ và có hệ thống các văn bản pháp quy của hệ thống kế toán mới. Đồng thời trong quá trình hướng dẫn tác giả đã sử dụng nhiều ví dụ cụ thể cho từng phần thực hành và ở tất cả mọi chỗ có thể được nhằm giúp cho bạn đọc dễ tiếp cận và có thể thực hành được nhanh chóng.
Cuốn sách này rất thiết thực cho các nhà doanh nghiệp, các kế toán viên, sinh viên các trường Đại học cùng tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực kế toán mới này. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng các bạn.
14 Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp xây lắp
: Tài khoản, hạch toán, báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán / Nguyễn Văn Nhiệm . - Hà Nội : Thống Kê, 2000 . - 506 tr. ; 28 cm
Đăng ký cá biệt: 000001914, 000001915
Ký hiệu xếp giá: 657.8 NGN
Tóm tắt: Kế toán doanh nghiệp xây lắp cung cấp những hướng dẫn thực hành kế toán trong doanh nghiệp xây lắp như:
- Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh
- Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
- Kế toán hợp đồng xây dựng, bàn giao công trình (hoặc tiêu thụ sản phẩm) và dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm xây lắp
- Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
- Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
- Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp xây lắp
và hướng dẫn làm báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp xây lắp
15 Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp kế toán thuế giá trị gia tăng sơ đồ hạch toán kế toán / Võ Văn Nhị
 . - Hà Nội : Thống kê, 2000 . - 263 tr. ; 24 cm
Đăng ký cá biệt: 000002086, 000002087
Ký hiệu xếp giá: 657.8 VON
Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:
Phần I: Kế toán doanh nghiệp ( Kế toán tài chính)
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kế toán và hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam
Chương 2: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
Chương 3: Kế toán vật liệu và công cụ trong doanh nghiệp
Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích lương trong doanh nghiệp
Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
Chương 6: Kế toán quá trình bán sản phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
Chương 7: Kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
Chương 8: Kế toán các hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệp
Chương 9: Kế toán chênh lệch tỷ giá, nguồn vốn kinh doanh và các quỹ của doanh nghiệp
Chương 10: Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lãi trong doanh nghiệp
Chương 11: Báo cáo kế toán
Phần II: Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 1: Một số vấn đề chung
Chương 2: Hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ
Chương 3: Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 4: Sổ kế toán
Phần III: Hệ thống sơ đồ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
Sơ đồ kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước
Sơ đồ kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản
Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ
Sơ đồ kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp
Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của hoạt dộng sản xuất phụ
Sơ đồ kế toán thành phẩm, hàng hóa, tiêu thụ thành phẩm,hàng hóa, xác định kết quả kinh doanh
Sơ đồ kế toán các khoản đầu tài chính, doanh thu và chi phí tài chính, thu nhập vàchi phí khác xác định kết quả kinh doanh
Sơ đồ kế toán các loại thuế trong doanh nghiệp
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!...
16 Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp : Áp dụng từ 01-01-1997 và được sửa đổi bổ sung theo kế toán thuế GTGT
và thuế TNDN hiện hành / Nguyễn Văn Nhiệm . - Hà Nội : Thống kê, 1999 . - 574 tr. ; 28 cm
Đăng ký cá biệt: 000000777, 000000778
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị HCSN. Phần 2: Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị sự nghiệp có thu (theo Thông tư 121/2002/TT-BTC). Phần 3: Các văn bản về tài chính đơn vị HCSN và đơn vị sự nghiệp có thu
17 Hướng dẫn thực hành Kế toán Thương mại và Dịch vụ / Hà Xuân Thạch . - Hà Nội : Thống kê, 2002 . - 417 tr. ; 23 cm
Đăng ký cá biệt: 000001144, 000001145
Tóm tắt: Giúp cho bạn đọc đang làm kế toán tại các doanh nghiệp thương mại nội thương, xuất nhập khẩu, nhà hàng, khách sạn, du lịch và những loại hình dịch vụ khác có tài liệu hữu ích tham khảo giải quyết các tình huống kế toán.
Đáp ứng yêu cầu rèn luyện khả năng chuyên môn của bạn đọc về môn học kế toán tài chính (kế toán doanh nghiệp), đặc biệt là phần kế toán thương mại và dịch vụ tại các trường đại học, trung học chuyên nghiệp...
Nội dung của quyển sách được trình bày theo phương pháp vừa mang tính tổng quát trong chuyên môn, vừa mang tính hướng dẫn chi tiết xử lý các tình huống kinh tế, lời giải các ví dụ được trình bày dưới dạng cách tính toán giúp bạn đọc dễ hiểu. Quyển sách gồm 15 chương, trình bày tất cả các phần hành kế toán cần có tại một doanh nghiệp thương mại và nhiều phụ lục về chế độ kế toán, chế độ tài chính và bảng hệ thống tài khoản kế toán để tiện đối chiếu. Để hỗ trợ cho bạn đọc thực hành chuyên môn kế toán theo quyển sách này, tác giả đã xuất bản quyển sách Hướng dẫn giải bài tập kế toán thương mại và dịch vụ, đưa ra nhiều tình huống kinh tế cụ thể và hướng dẫn hạch toán chi tiết. Bạn có thể tìm mua thêm cuốn sách này.
18 Kế toán doanh nghiệp lý thuyết bài tập mẫu và bài giải / Nguyễn Văn Công . - In lần thứ 6 có sửa chữa và bổ sung
. - Hà Nội : Tài Chính, 2003 . - 348 tr. ; 19 cm
Đăng ký cá biệt: 000001128, 000001129, 000001148, 000001149
Ký hiệu xếp giá: 657.8 NGC
Tóm tắt: Với mục đích cung cấp kịp thời những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán, đáp ứng yêu cầu đông đảo của bạn đọc trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu, quản lý và điều hành thực tiễn. Cuốn sách "Kế toán doanh nghiệp - lý thuyết - bài tập mẫu và bài giải" được xuất bản từ những vấn đề lý luận cơ bản của hạch toán kế toán như bản chất, đối tượng, phương pháp hạch toán kế toán đến những vấn đề cụ thể vận dụng vào công tác kế toán của doanh nghiệp như kế toán vật liệu, dụng cụ, kế toán lao động, tiền lương,.... đến hệ thống báo cáo kế toán... 
19 Kế toán Kiểm toán trong trường học / Ngô Thế Chi, Nguyễn Duy Liễu . - Hà Nội : Thống Kê, 2002 . - 484 tr. ; 27 cm
Đăng ký cá biệt: 000001610, 000001611
Ký hiệu xếp giá: 657.45 NGC
Tóm tắt:Để giúp các trường học quản lý tốt nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước, cấp phát cũng như các nguồn kinh phí, nguồn vốn, quỹ khác; đồng thời giúp các nhân viên kế toán trong các trường học nắm vững quy trình và thực hành hệ thống chế độ kế toán, tài chính - sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi tiếp sau, Nhà xuất bản Thống kê xin giới thiệu cuốn sách Kế Toán - Kiểm Toán Trong Trường Học. Nội dung cuốn sách bao gồm 13 chương được chia thành 2 phần:
Phần 1: Kế toán - đề cập đến tổ chức kế toán trong trường học; kế toán tiền; kế toán vật liệu, dụng cụ và sản phẩm hàng hóa; kế toán TSCĐ; kế toán các khoản thanh toán; kế toán thu; kế toán chi; kế toán nguồn kinh phí; báo cáo tài chính; thực hành nghiệp vụ kế toán và phân tích tài chính trong trường học.
Phần 2: Kiểm toán - đề cập đến việc kiểm tra, đánh giá kết quả công tác kế toán nhằm xem xét độ phù hợp của các thông tin cũng như nâng cao năng lực quản lý tài chính trong các trường học.
20 Kế toán quản trị / Vương Đình Huệ, Đoàn Xuân Tiên chủ biên . - Hà Nội : Tài chính, 2002 . - 298 tr. ; 25 cm
Đăng ký cá biệt: 000001600-000001605
Ký hiệu xếp giá: 658.15 KET
Tóm tắt: Kế toán quản trị (tiếng Anh: Managerial Accounting) là lĩnh vực chuyên môn của ngành kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó. Thông tin mà kế toán quản trị cần nắm bắt bao gồm cả thông tin tài chính và thông tin phi tài chính. Bản chất của thông tin trong kế toán quản trị là thông tin quản lý, không phải thông tin tài chính đơn thuần. Trước khi tập hợp thông tin kế toán quản trị phải biết rõ mục đích của thông tin đó. Vai trò trách nhiệm truyền thống của kế toán quản trị đang được mở rộng bao hàm cả các nhu cầu đối với quá trình ra quyết định chiến lược kinh doanh. Cán bộ kế toán quản trị ngày nay không còn đơn thuần làm công việc đo, đếm. Các kỹ năng tài chính của người làm kế toán quản trị có được từ kinh nghiệm và đào tạo đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động của doanh nghiệp. Người làm kế toán quản trị ngày nay cần phải hiểu được các lĩnh vực chức năng khác như marketing, tài chính, quản trị hòa quyện với các quyết định của kế toán thế nào. Để hiểu rõ hơn về kế toán quản trị xin mời các bạn đọc đầy đủ trong cuốn "Kế toán quản trị do tác giả Vương Đình Huệ làm chủ biên!
21 Kế toán trưởng doanh nghiệp và những nghiệp vụ cần quan tâm / Nguyễn Văn Nhiệm . - Hà Nội : Thống kê, 2000 . - 483 tr. ; 28 cm
Đăng ký cá biệt: 000000430, 000000431
Ký hiệu xếp giá: 657.8 NGN
Tóm tắt: Trong mọi doanh nghiệp từ tư nhân đến doanh nghiệp nhà nước đều cần đến vị trí kế toán để thu thập, xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính cũng như tình hình hoạt động của công ty. Vai trò của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp rất quan trọng, kế toán đảm nhận việc kích thích và điều tiết các hoạt động kinh doanh. Cuốn sách giới thiệu đến các bạn những nghiệp vụ cần quan tâm mà người kế toán trưởng trong doanh nghiệp cần biết và thành thạo.
22 Kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp và những quy định cần biết / Quốc Cường,Thanh Thảo sưu tầm và hệ thống hoá
 . - Hà Nội : Thống Kê, 1999 . - 622 tr. ; 28 cm
Đăng ký cá biệt: 000001283
Ký hiệu xếp giá: 657.61 KET
Tóm tắt: Trong mọi doanh nghiệp từ tư nhân đến doanh nghiệp nhà nước đều cần đến vị trí kế toán để thu thập, xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính cũng như tình hình hoạt động của công ty. Vai trò của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp rất quan trọng, kế toán đảm nhận việc kích thích và điều tiết các hoạt động kinh doanh. Cuốn sách giới thiệu đến các bạn những nghiệp vụ cần quan tâm mà người kế toán trưởng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp cần biết và thành thạo.
23 Kế toán trưởng và những quy định cần biết / Quốc Cường, Thanh Thảo sưu tầm, hệ thống . - Tái bản lần 4 có sửa chữa và
bổ sung những văn bản mới nhất. - Hà Nội : Thống Kê, 2001 . - 1057 tr. ; 28 cm
Đăng ký cá biệt: 000001140-000001143
Ký hiệu xếp giá: 657.026 KET
Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường, công tác kế toán và vai trò của kế toán trưởng có một vị trí cực kỳ quan trọng. Nhằm phục vụ cho nhu cầu đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế, Nhà nước ta đã tiến hành nhiều biện pháp để cải tiến và hoàn thiện hệ thống kế toán, trong đó có việc xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng như: Pháp lệnh về kế toán và thống kê; Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước; Hệ thống kế toán doanh nghiệp áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01/01/1996; Chế độ hạch toán kinh doanh; Chế độ khấu hao tài sản cố định; Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp áp dụng trong cả nước từ ngày 01/01/2001; Chế độ xử phạt hành chính và nhiều văn bản pháp luật quan trọng khác.
Để đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ kịp thời cho công tác nghiệp vụ về kế toán, thống kê và nhất là phục cụ cho công tác của các kế toán trưởng, cuốn sách Kế Toán Trưởng Và Những Quy Định Cần Thiết đã được Nhà xuất bản Thống kê ấn hành. Đây là cuốn sách được tái bản lần thứ tư. Trong lần tài bản này các tác giả đã cố gắng cập nhật những văn bản pháp quy mới nhất, tập hợp những thông tin cần thiết nhất và đang còn có hiệu lực để phục vụ cho công tác của các kế toán trưởng cùng những ai quan tâm đến lĩnh vực này.
24 Kiểm toán tài chính / Nguyễn Quang Quynh.. . - Hà Nội : Tài Chính, 2001 . - 344 tr. ; 25 cm
Đăng ký cá biệt: 000001513, 000001514
Ký hiệu xếp giá: 657.026 KET
Tóm tắt: Phần thứ nhât : tổng quan về kiểm toán tài chính. Chương thứ nhất: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán. Chương thứ hai: Mục tiêu kiểm toán tài chính. Chương thứ ba : Bằng chứng kiểm toán. Chương thứ tư: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. Chương thứ năm : Xây dựng kế hoạch kiểm toán. Chương thứ sáu: Thực hiện kế hoạch kiểm toán. Chương thứ bảy:Kết thúc kiểm toán. Chương thứ tám: Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên. Phần thứ hai: Kiểm toán trên các chu trình và khoản mục chủ yếu. Chương thứ chín: Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền. Chương thứ mười :Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán. Chương thứ mười một : kiểm toán chu trình hàng tồn kho . Chương thứ mười hai: Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên. Chương thư mười ba: Kiểm toán tài sản cố định. Chương thư mười bốn: Kiểm toán chu trình tiếp nhận - hoàn trả vốn. Chương thư mười năm: Kiểm toán tiền. Chương thứ mười sáu: Kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Chương thứ mười bảy: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Chương thứ mười tám : Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách.
25 Lý thuyết hạch toán kế toán / Nguyễn Thị Đông . - In lần thứ 7 đã sửa đổi, bổ sung. - Hà Nội : Tài Chính, 2002 . - 304 tr. ; 21 cm
Đăng ký cá biệt: 000000020, 000000021
Ký hiệu xếp giá: 657 NGD
Tóm tắt: Để thực hiện chủ trương biên soạn lại giáo trình theo hướng cơ bản, hiện đại phục vụ cho đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành nói chung và chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán nói riêng, Khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức biên soạn lại và cho tái bản giáo trình Lý thuyết hạch toán Kế toán lần thứ VII.
Cuốn sách được tái bản trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc những đóng góp có ích của các thành viên Hội đồng khoa học, củ người phản biện, của đội ngũ giáo viên giảng dạy và các bạn gần xa để sửa đổi hoàn thiện về tính khoa học, hiện đại và thực tiễn.
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm:
Chương 1: Bản chất của hạch toán kế toánChương 2: Đối tượng và phương pháp của hạch toán kế toán
Chương 3: Phương pháp chứng từ
Chương4: Phương pháp tính giá
Chương 5: Phương pháp đối ứng tài khoản
Chương 6: Hệ thống tài khoản kế toán
Chương 7: Phương pháp tổng hợp và cân đối
Chương 8: Hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu
Chương 9: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán
Chương 10: Bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán 
26 Lý thuyết kế toán : Kế toán đại cương / Bùi Văn Dương . - Tái bản có sửa chữa. - Hà Nội : Thống kê, 2001 . - 287 tr. ; 21 cm
Đăng ký cá biệt: 000001517
Ký hiệu xếp giá: 657 BUD
Tóm tắt: Kế toán là một bộ phận quan trọng của hệ công cụ quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Quyển sách Lý thuyết kế toán được biên soạn theo hệ thống kế toán mới với những nội dung phong phú sẽ giúp bạn đọc nắm vững các nguyên tắc cơ bản của kế toán và dễ dàng tiếp cận với các phương pháp, đặc điểm quy trình công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất hay lưu thông phân phối và dịch vụ. Ngoài ra quyển sách còn có nhiều bài tập và bài giải bổ ích, có tác dụng nâng cao khả năng thực hành kế toán của bạn. Quyển sách này sẽ rất bổ ích cho các cán bộ kế toán tại các danh nghiệp và các sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối Kinh tế - Tài chính. Xin giới thiệu quyển sách cùng các bạn.
27 Lý thuyết kiểm toán / Nguyễn Quang Quynh . - In lần thứ 3 có sửa đổi bổ sung. - Hà Nội : Tài Chính, 2001 . - 252 tr. ; 24cm
Đăng ký cá biệt: 000001330, 000001331
Ký hiệu xếp giá: 657 NGD
Tóm tắt: Cuốn Lý Thuyết Kiểm Toán này hướng nhiều vào nhận thức về vị trí, chức năng, nội dung, phương pháp và tổ chức kiểm toán nói chung. Với mục tiêu đó cuốn sách bao gồm 10 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Kiểm tra, kiểm soát trong hệ thống quản lý.
Chương 2: Bản chất, chức năng của kiểm toán.
Chương 3: Các loại kiểm toán.
Chương 4: Đối tượng của kiểm toán.
Chương 5: Các khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán.
Chương 6: Hệ thống phương pháp kiểm toán.
Chương 7: Chọn mẫu các đối tượng kiểm toán cụ thể.
Chương 8: Tổ chức công tác kiểm toán.
Chương 9: Tổ chức bộ máy kiểm toán.
Chương 10: Chuẩn mực kiểm toán.
28 Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính / Nguyễn Văn Công . - In lần 5 có sửa chữa, bổ sung đến tháng 5/2002
. - Hà Nội : Tài Chính, 2002 . - 416 tr. ; 25 cm
Đăng ký cá biệt: 000000940, 000001583, 000004010
Ký hiệu xếp giá: 657 NGC
Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở các chuẩn mực kiểm toán, kế toán và cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực về kế toán kiểm toán cũng như là những lĩnh vực khác có liên quan. Với sự biến động không ngừng của nền kinh tế và những ảnh hưởng của công nghệ thông tin làm cho thông tin kế toán nói riêng và thông tin tài chính nói chung có những khác biệt so với những giai đoạn trước. Cuốn sách này viết về hoạt động  kiểm toán với một cách tiếp cận trên cơ sở những thay đổi trong môi trường kinh doanh cũng như là môi trường xử lý dữ liệu trong các công ty. Với hy vọng sẽ trợ giúp tốt hơn cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, các cá nhân làm công tác kiểm toán, những bạn đang tham gia các khoá học đào tạo về kiểm toán,... học tập và nghiên cứu về lĩnh vực kiểm toán, cuốn sách sẽ cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kiểm toán trên cả 2 khía cạnh lý thuyết và thực hành. Chi tiết xin mời các bạn đọc trong nội dung sách
29 Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính / Nguyễn Văn Công . - In lần thứ 6 có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Tài Chính, 2003 . - 416 tr. ; 24 cm
Đăng ký cá biệt: 000001584
Ký hiệu xếp giá: 657 NGC
Tóm tắt: Cuốn sách được tái bản dựa trên cơ sở các chuẩn mực kiểm toán, kế toán và cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực về kế toán kiểm toán cũng như là những lĩnh vực khác có liên quan (có sửa đổi những điều khoản mới so với cuốn xuất bản năm 2002). Với sự biến động không ngừng của nền kinh tế và những ảnh hưởng của công nghệ thông tin làm cho thông tin kế toán nói riêng và thông tin tài chính nói chung có những khác biệt so với những giai đoạn trước. Cuốn sách này viết về hoạt động  kiểm toán với một cách tiếp cận trên cơ sở những thay đổi trong môi trường kinh doanh cũng như là môi trường xử lý dữ liệu trong các công ty. Với hy vọng sẽ trợ giúp tốt hơn cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, các cá nhân làm công tác kiểm toán, những bạn đang tham gia các khoá học đào tạo về kiểm toán,... học tập và nghiên cứu về lĩnh vực kiểm toán, cuốn sách sẽ cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kiểm toán trên cả 2 khía cạnh lý thuyết và thực hành. Chi tiết xin mời các bạn đọc trong nội dung sách
30 Nguyên tắc kế toán = Principles of accounting : Song ngữ Việt Anh / Belverd E. Neddles Jr; Mai Thanh Tòng, Văn Khương dịch
 . - Hà Nội : Thống kê, 2003 . - 280 tr. ; 24 cm
Đăng ký cá biệt: 000001571, 000001572
Ký hiệu xếp giá: 657 NED
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 6 chương:
Chương 1: Kế toán - Một hệ thống thông tin
Chương 2: Hệ thống kế toán kép
Chương 3: Thu nhập kinh doanh và các bút toán điều chỉnh
Chương 4: Hoàn tất chu kì kế toán
Chương 5: Hạch toán nghiệp vụ mua bán hàng hóa
Chương 6: Hệ thống kế toán và các nhật lý đặc biệt
Xin trân trọng giới thiệu.