Bài đăng ngày: 10/05/2016

The code message

Từ tốt đến vĩ đại (Goog to Great)

Trong suốt 5 năm, tác giả cuốn sách và nhóm cộng sự đã phân tích lịch sử hoạt động của 28 công ty hàng đầu đã tạo được bước nhảy vọt vĩ đại và giữ vững kết quả này trong thời gian ngắn nhất là 15 năm. Sau khi đọc qua hàng tấn dữ liệu, hàng ngàn trang ghi chép phỏng vấn, Collins và nhóm cộng sự đã khám phá những yếu tố chính quyết định sự vĩ đại - lý do vì sao một số công ty đạt bước nhảy vọt, còn số khác thì không. Kết quả khảo sát và những kết luận đưa ra trong cuốn sách quản trị kinh doanh hay nhất này sẽ làm độc giả ngạc nhiên, đồng thời cũng làm rõ thêm hầu như mọi khía cạnh trong việc xây dựng và thực thi chiến lược quản trị để xây dựng một công ty hùng mạnh.

 

Trong suốt 5 năm, tác giả cuốn sách và nhóm cộng sự đã phân tích lịch sử hoạt động của 28 công ty hàng đầu đã tạo được bước nhảy vọt vĩ đại và giữ vững kết quả này trong thời gian ngắn nhất là 15 năm. Sau khi đọc qua hàng tấn dữ liệu, hàng ngàn trang ghi chép phỏng vấn, Collins và nhóm cộng sự đã khám phá những yếu tố chính quyết định sự vĩ đại - lý do vì sao một số công ty đạt bước nhảy vọt, còn số khác thì không. Kết quả khảo sát và những kết luận đưa ra trong cuốn sách quản trị kinh doanh hay nhất này sẽ làm độc giả ngạc nhiên, đồng thời cũng làm rõ thêm hầu như mọi khía cạnh trong việc xây dựng và thực thi chiến lược quản trị để xây dựng một công ty hùng mạnh. 

 Sách hiện có tại Thư viện trung tâm; kho sách chuyên ngành

Ký hiệu xếp giá: 650.1COL

Đăng ký cá biệt: 000042516