Bài đăng ngày: 28/09/2015

The code message

Đại cương về chính trị học quốc tế

Cuốn sách gồm hai phần: Nhập môn chính trị học quốc tế và Nền chính trị quốc tế đương đại. Trong đó, những đường nét chính yếu nhất của chính trị quốc tế với tư cách là quá trình nhận thức và quá trình hiện thực được trình bày rõ ràng với những nét cơ bản, khái quát. Những nội dung cơ bản của hiện thực chính trị quốc gia đương đại như vấn đề toàn cầu hóa, xung đột và giải quyết xung đột, các vấn đề kinh tế, môi trường, di cư, an ninh năng lượng, nhân quyền... cũng được trình bày và phân tích cụ thể dưới góc nhìn chính trị.

 

Cuốn sách gồm hai phần: Nhập môn chính trị học quốc tế và Nền chính trị quốc tế đương đại. Trong đó, những đường nét chính yếu nhất của chính trị quốc tế với tư cách là quá trình nhận thức và quá trình hiện thực được trình bày rõ ràng với những nét cơ bản, khái quát. Những nội dung cơ bản của hiện thực chính trị quốc gia đương đại như vấn đề toàn cầu hóa, xung đột và giải quyết xung đột, các vấn đề kinh tế, môi trường, di cư, an ninh năng lượng, nhân quyền... cũng được trình bày và phân tích cụ thể dưới góc nhìn chính trị.

(Sách có bán tại các nhà sách trên toàn quốc, bạn đọc có thể đặt mua tại quầy giải đáp thông tin Thư viện Đại học Hà Nội)